KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
2011-06-15
Bäste aktieägare !

Vi kallar härmed till årsstämma enligt kallelse nedan.

Även detta år kallar vi företrädesvis med e-post. För de som vill ha bolagets årsredovisning går det utmärkt bra att meddela detta enligt nedan så skickar vi självfallet ut den.

Då vi föreslår ändring av bolagsordning för att möjliggöra ytterligare kostnadssänkningar i bolaget och därmed ökade möjligheter till att snabbare återkapitalisera bolaget är vi mycket tacksamma om vi kan få in fullmakter för ändamålet.


KALLELSE till ordinarie årsstämma i TravAktien Sweden AB (publ.). torsdagen den 30 juni kl. 16.30. Plats, Vallmogatan 26, Falköping.

Anmälan till bolaget via e-post bjorn.andersson@tegehalls.se eller via brev till TravAktien AB, Vallmogatan 26, 521 41 Falköping. Det går också bra att ringa på telefon 070 – 211 11 28. Anmälan senast den 25 juni.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande samt val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av förslaget till dagordning.
4.Val av två st justeringsmän.
5.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7.Beslut angående.
a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b)disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
9.Förslag till ändring av bolagsordningen. Föreslås att bolaget blir privat bolag istället för publikt och därmed aktuella följdändringar.
10. Val av styrelse / revisorer.
11.Övriga frågor.
12.Stämman avslutas.


Välkomna !
 
Tillbaka