KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
2010-06-22
Bäste aktieägare !

Vi kallar härmed till årsstämma enligt kallelse nedan.

Detta år kallar vi företrädesvis med e-post. För de som vill ha bolagets årsredovisning går det utmärkt bra att meddela detta enligt nedan så skickar vi självfallet ut den.


KALLELSE till ordinarie årsstämma i TravAktien Sweden AB (publ.). måndagen den 12 juli kl. 18.00 på Novoclima Produktion AB, Järnvägsgatan 14, Götene.

Anmälan till bolaget via e-post info@travaktien.se eller via brev till TravAktien AB, Vallmogatan 26, 521 41 Falköping. Det går också bra att ringa på telefon 070 – 211 11 28. Anmälan senast den 8 juli.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande samt val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av förslaget till dagordning.
4.Val av två st justeringsmän.
5.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7.Beslut angående.
a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b)disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
9.Val av styrelse.
10Ändring av bolagsordningen.
11Övriga frågor.
12Stämman avslutas.

Välkomna !
 
Tillbaka